Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup služeb společnosti OZO Ostrava s.r.o. prostřednictvím e-shopu pro právnické a podnikající fyzické osoby

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je dodavatel služby – společnost OZO Ostrava s.r.o., IČ: 62300920, DIČ CZ62300920, se sídlem Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 12647, telefonní spojení 596 251 111, e-mail ozo@ozoostrava.cz. Další informace o OZO Ostrava s.r.o. (dále jako dodavatel) jsou uvedeny na webové stránce www.ozoostrava.cz.

1.2. Druhou smluvní stranou je právnická nebo podnikající fyzická osoba – objednatel služeb, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavírá smlouvu s dodavatelem (dále jako odběratel).

1.3. Dodavatel a odběratel prohlašují každý za svou stranu, že splňují všechny zákonem stanovené podmínky potřebné pro plnění předmětu smlouvy. Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou oprávněni se zavázat způsobem ve smlouvě uvedeným a současně se zavazují nahradit případnou škodu, jestliže by se toto prohlášení dodatečně ukázalo nepravdivým.

1.4. Odběratel potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy řádně seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí.

2. Označení služby a popis jejich hlavních vlastností

2.1. Předmětem poskytnutí služby je:

2.1.1. Přistavení a odvoz velkoobjemového kontejneru (dále jako kontejneru) na odběratelem vybraný druh odpadu. Tato služba zahrnuje dopravu kontejneru z provozovny dodavatele ve smluveném termínu na místo uvedené odběratelem, vykládku kontejneru, poskytnutí kontejneru pro naložení odpadu, následnou nakládku a dopravu kontejneru s naloženým odpadem do zařízení určenému k dalšímu nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb „Zákon o odpadech“.

2.1.2 Svoz a vyčištění odpadních vod ze septiků a žump. Tato služba zahrnuje dopravu cisternového vozidla z provozovny dodavatele ve smluveném termínu na místo objednané odběratelem, čerpání odpadních vod ze septiků a žump, jejich dopravu zpět do provozovny dodavatele a jejich následné vyčištění v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. „Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)“.

3. Sjednání smlouvy, odstoupení od smlouvy a provedení předmětu smlouvy

3.1. Smlouvu o poskytnutí služby může odběratel uzavřít po provedení registrace schválené dodavatelem. Schválení registrace je odběrateli oznámeno v nejbližším možném termínu (zpravidla následující pracovní den) prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři.

Smlouvu o poskytnutí služby může odběratel uzavřít tak, že po přihlášení vyplní objednávkový formulář na webu https://eshopfirmy.ozoostrava.cz provozovaném dodavatelem. Smlouva vzniká na základě zvolení požadované služby odběratelem, vyplněním a odesláním objednávkového formuláře a provedením úhrady ceny za službu na bankovní účet dodavatele uvedený v objednávce. Údaje uvedené odběratelem prostřednictvím objednávkového formuláře budou použity k plnění ohlašovacích a evidenčních povinností v souladu s platnou legislativou. Cenu za objednanou službu musí odběratel zaplatit předem dle bodu 5.1. těchto VOP. Zaplacením ceny se rozumí připsání platby na účet dodavatele.

3.2. Přijetí objednávky, a možnost jejího provedení dle dispozic odběratele, dodavatel potvrdí odběrateli informativním e-mailem na odběratelem zadanou e-mailovou adresu.

3.3. V případě, že odběrateli nebyl potvrzující e-mail doručen, má odběratel možnost kontaktovat dodavatele telefonicky nebo e-mailem dle kontaktních údajů uvedených na webové stránce https://eshopfirmy.ozoostrava.cz.

3.4. Odběratel má právo od smlouvy odstoupit v zákonné lhůtě 14 dnů od odeslání objednávkového formuláře a provedení úhrady ceny za službu, a to zasláním písemného odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu dodavatele uvedenou v potvrzujícím e-mailu. Odběratelem uhrazená cena za službu bude dodavatelem vrácena platební metodou, prostřednictvím které byla platba provedena, a to do 14 dnů od odstoupení odběratele od smlouvy na účet, ze kterého byla platba provedena.

3.4.1. Dodavatel výslovně sděluje odběrateli, že tento nemá právo od smlouvy odstoupit, pokud k poskytnutí služby došlo na základě žádosti odběratele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li odběratel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti odběratele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí odběratel dodavateli cenu za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy (cenu za dopravu, nakládku a vykládku, využití a odstranění odpadu, čištění odpadních vod).

3.5. Odběratel je povinen u každé objednané služby zajistit v místě plnění služby přítomnost svého zástupce (kontaktní osoby), který řidiči dodavatele stanoví bezpečnou a přístupnou místní přepravní trasu, určí stanoviště kontejneru a místo nakládky odpadu či místo čerpání odpadních vod. V případě, že tato osoba nebude v tomto místě přítomna, má se za to, že služba byla dodavatelem poskytnuta řádně dle této smlouvy a v rozsahu objednávky odběratele dle čl. 3.1. VOP. Odběratel bere na vědomí, že nese odpovědnost za případné dotčení cizích práv činnostmi dodavatele, které byly provedeny na základě pokynů odběratele nebo při nepřítomnosti odpovědného zástupce odběratele v místě plnění služby.

3.6. V případě služby přistavení velkoobjemového kontejneru nese odběratel po dobu přistavení kontejneru plnou odpovědnost za jeho provozování, technický stav, případné zničení, poškození, ztrátu nebo odcizení a za odpady do něho shromážděné. Dojde-li k přeplnění nebo přetížení kontejneru, je odběratel povinen na vlastní náklady upravit množství odpadu v něm podle pokynů dodavatele a zaplatit dodavateli vícenáklady za prostoj vozidla nebo jeho marnou jízdu.

3.7. Dodavatel provádí kontrolu každé dodávky odpadu a odpadních vod a porovnává zjištěný stav se smlouvou při přejímce odpadu a odpadních vod. Místem této kontroly je místo vykládky odpadu z vozidla, kontejneru nebo cisternového vozidla. Je-li kontrola odpadu či odpadních vod ukončena s kladným výsledkem, je proces předávání a přebírání odpadu a odpadních vod mezi smluvními stranami ukončen a veškerá práva a povinnosti ve vztahu k tomuto odpadu a odpadním vodám přecházejí z odběratele na dodavatele.

3.8. Dodavatel po provedení služby zašle odběrateli do 5 pracovních dnů informace o skutečně předaném množství a druhu odpadu (vážní lístek). Informace budou zaslány na e-mailovou adresu uvedenou odběratelem v objednávkovém formuláři.

4. Cena za poskytované služby

4.1. Všechny ceny jsou v e-shopu dodavatele vždy aktuální a jsou uvedeny v české měně (Kč) včetně DPH, dle platných předpisů. Cena konkrétní služby je odběrateli stanovena v kalkulátoru ceny na webu dodavatele https://eshopfirmy.ozoostrava.cz (dále jen „kalkulátor“). Při stanovováni ceny vychází kalkulátor z údajů uvedených objednatelem (např. výběr shromažďovacího prostředku či přepravního prostředku, výběr druhu odpadu, termín) a z předpokládaného množství odpadu. Předpokládané množství odpadu je stanoveno ze statistických údajů dodavatele, tj. jako průměrné množství odpadu s přihlédnutím ke druhu objednatelem zvoleného shromažďovacího prostředku a druhu odpadu. Odběratel odesláním objednávkového formuláře stvrzuje skutečnost, že byl seznámen s aktuální cenou objednané služby a že s cenou souhlasí.

4.2. Pokud odběratel v případě objednání služby popsané v bodě 2.1.1 nebo 2.1.2 uvede dodavatele v omyl tím, že shromáždí k odvozu jiný druh nebo množství odpadu či odpadních vod, než uvedl v objednávkovém formuláři, dodavatel provede pro odběratele odběr tohoto odpadu či odpadní vody a zašle odběrateli vyúčtování – fakturu za uskutečněný odvoz a využití či odstranění skutečně převzatého odpadu nebo odpadních vod. Fakturovaná cena bude snížena o částku již zaplacenou odběratelem při objednání služby. Faktura za provedení služby bude zaslána dodavatelem na e-mailovou adresu uvedenou odběratelem v objednávkovém formuláři a odběratel je povinen cenu dodavateli zaplatit do 14 dnů ode dne odeslání faktury dodavatelem.

5. Platební podmínky

5.1. Odběratel je povinen uhradit dodavateli před odesláním objednávkového formuláře cenu služby v plné výši, a to on-line platební bránou akceptovanou dodavatelem na účet dodavatele.

5.2. Služba bude provedena až po zaplacení smluvní ceny služby odběratelem a skutečného připsání zaplacené částky na účet dodavatele.

6. Bezpečnost a ochrana informací

6.1. Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje odběratele jsou důvěrné, a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s odběratelem a pro plnění zákonných ohlašovacích povinností. Dodavatel postupuje tak, aby odběratel neutrpěl újmu na svých právech, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého života odběratele. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně odběratelem dodavateli, jsou zpracovávány za účelem splnění objednávky, splnění smluvního vztahu, případně za účelem oprávněného zájmu dodavatele (např. vedení sporu ze smluvního vztahu). Jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, účinném od 25. 5. 2018.

6.2. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována po dobu určenou příslušnými právními předpisy a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

7. Práva z vadného plnění

7.1. V případě, že dodavatel neposkytne odběrateli službu nebo její část dle objednávky, je odběratel oprávněn danou službu nebo její část u dodavatele reklamovat.

7.2. Odběratel provede kontrolu rozsahu a kvality dodané služby bezodkladně po dodání dodavatelem. Odběratel je povinen reklamovat vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost rozsah a kvalitu dodané služby zkontrolovat a vadu zjistit. V takovém případě odběratel provede reklamaci u dodavatele neodkladně telefonicky a následně pak písemně e-mailem na kontakty uvedené v objednávce, a to nejpozději následující pracovní den ode dne zjištění vady, což v případě provedení služby je den následující po dni sjednaném jako termín poskytnutí předmětné služby.

7.3. Odběratel se může domáhat buď opravy nebo doplnění toho co na dodané službě chybí, nebo přiměřené slevy z kupní ceny.

7.4. Dodavatel je povinen vyjádřit se k reklamaci zaslané e-mailem na obchod@ozoostrava.cz nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího přijetí. V případě, že dodavatel uzná oprávněnost reklamace, dodá odběrateli službu v rozsahu oprávněné reklamace a smlouvy uzavřené mezi stranami, bez nároku na navýšení již zaplacené ceny za službu a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uznání reklamace.

7.5. Smluvní strany prohlašují, že se veškeré případné spory budou snažit řešit především smírnou cestou. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporu, může se kterákoliv ze stran obrátit na soud, případně využít služeb subjektu mimosoudního řešení sporu. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Internetová adresa tohoto subjektu je www.coi.cz. Procesní pravidla pro vedení takového to mimosoudního sporu jsou uvedena na webových stránkách ČOI, a to na: www.adr.coi.cz.

7.6. Práva a povinnosti těmito VOP a smlouvou blíže neupravené se řídí právním řádem České republiky.

7.7. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 11. 2022

Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdný

Zobrazit košík

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později